Οργάνωση & Λειτουργία : Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Ειδικότεροι Όροι Χρήσης

Οροι χρήσης στοιχείων των ηλεκτρονικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που γίνονται διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων

  1. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν αποτελούν εξειδίκευση και συμπλήρωση των γενικότερων όρων χρήσης της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων.
  2. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχουν συμπληρωθεί με ευθύνη των υπόχρεων.
  3. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η πρόσβαση στα στοιχεία των ηλεκτρονικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης επιτρέπεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και επιστημονικής έρευνας.
  4. Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης γίνονται διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τους όρους χρήσης όπως διατυπώνονται στο παρόν κείμενο καθώς και με τους όρους χρήσης που διέπουν την έντυπη έκδοση των δηλώσεων αυτών. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική μορφή των δηλώσεων αυτών ακολουθεί, μεταξύ άλλων, τους ίδιους περιορισμούς χρονικής διάθεσης και τρόπου χρήσης που ισχύουν και για τις έντυπες μορφές. Η δημοσίευση στον τύπο των ηλεκτρονικών δηλώσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 3213/2003, υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενό τους και δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.
  5. Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή ή αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων και μόνο με τα τεχνικά μέσα τα οποία έχουν αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
  6. Η πρόσβαση των επισκεπτών στα στοιχεία των ηλεκτρονικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μέσω της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποιείται με ανώνυμο τρόπο, χωρίς την καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ