Οργάνωση & Λειτουργία

Κοινοβουλευτικές Ομάδες


Οι σύγχρονες δημοκρατίες είναι κομματικές, δηλαδή οι κύριοι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής είναι τα πολιτικά κόμματα. Αυτή η τάση αντανακλάται και στα σύγχρονα Κοινοβούλια, όπου υπάρχουν συνήθως ελάχιστοι ανεξάρτητοι Βουλευτές. Οι περισσότεροι Βουλευτές εκλέγονται με κομματικά ψηφοδέλτια και μετά την εκλογή τους σχηματίζουν Κοινοβουλευτικές Ομάδες. Στη Βουλή των Ελλήνων, Κοινοβουλευτική Ομάδα σχηματίζεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) Βουλευτές που να ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να συγκροτηθεί και από πέντε (5) Βουλευτές, εφόσον το κόμμα τους παρουσίασε ψηφοδέλτια στα δύο τρίτα (2/3) των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε πανελλαδικά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Ο αρχηγός του κόμματος θεωρείται και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εφόσον έχει εκλεγεί Βουλευτής. Μπορεί να ορίσει μέχρι δύο αναπληρωτές - εκπροσώπους του (τρεις αναπληρωτές - εκπροσώπους μπορούν να ορίσουν ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης σε δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης). Στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και στους ανεξάρτητους Βουλευτές παραχωρούνται ιδιαίτεροι χώροι στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες έχουν δικές τους διοικητικές γραμματείες, οι οποίες στελεχώνονται από μετακλητούς υπαλλήλους. Οι παραχωρούμενες αίθουσες και τα γραφεία, καθώς και ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων εξαρτώνται από το μέγεθος της κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης σε δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση, αποκαλείται Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αξίωμα που του δίνει ιδιαίτερα δικαιώματα (π.χ., περισσότερος χρόνος ομιλίας κατά τις συνεδριάσεις της Βουλής).

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ