Οργάνωση & Λειτουργία

Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Η Επιτροπή του άρθρου 3Α’ του ν. 3213/2003 λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του ν. 4456/2017  ως και των διατάξεων του ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ), όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής (ΦΕΚ 146/05.08.2016). Ο έλεγχος των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις καθώς και η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος.

Η Επιτροπή είναι εννεαμελής με Πρόεδρο τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και μέλη : έναν Αρεοπαγίτη, ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ένα Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Συνήγορο του Πολίτη, τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ένα βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής Ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση και ένα βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής Ομάδας που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει πλήρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της προσκομίζουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις περιπτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τους ελέγχους αρμοδιότητάς της.

Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένα πορίσματα για τους ελέγχους που διενεργεί και σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ποινικών αδικημάτων τα διαβιβάζει στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα, η Επιτροπή διαβιβάζει το πόρισμα στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος.

 

Η σημερινή σύνθεση της επιτροπής είναι:

 

Τακτικά μέλη:

1.Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Ζαχαρία, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πρόεδρος της Επιτροπής

2.Γεώργιος Κοντός του Χρήστου, Αρεοπαγίτης

3.Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4.Αριστόβουλος – Γεώργιος Βώρος του Χρήστου, Σύμβουλος της Επικρατείας

5.Θεόδωρος Μητράκος του Μαρίνου, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας

6.Άννα Ζαΐρη του Ιωάννη, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

7.Ανδρέας Ποττάκης του Ιωάννη,  Συνήγορος του Πολίτη

8. Παπαφιλίππου Γεώργιος του Αντωνίου, Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

9.Κωνσταντίνος Τσιάρας του  Αλεξάνδρου, Βουλευτής της  Νέας Δημοκρατίας

 

Αναπληρωματικά μέλη:

1.Αντώνιος Συρίγος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής

2.Αθανάσιος Καγκάνης του Βασιλείου, Αρεοπαγίτης,  αναπληρωτής του Αρεοπαγίτη κ. Γεωργίου Κοντού

3.Κωνσταντίνος Παραθύρας του Νικολάου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρωτής της Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κας Ασημίνας Σαντοριναίου

4.Παναγιώτης Χαμάκος του Νικολάου, Σύμβουλος της Επικρατείας αναπληρωτής του Συμβούλου της Επικρατείας κ. Αριστόβουλου – Γεωργίου Βώρου

5.Γεώργιος Πάσχας του Ιωάννη, αναπληρωτής του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας

6.Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρωτής της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

7. Κουφονικολάκου Θεώνη, αναπληρώτρια του Συνηγόρου του Πολίτη

8. Παπαηλιού Γεώργιος του Ηλία, αναπληρωτής του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α  κ. Παπαφιλίππου Γεώργιος

9.Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη, αναπληρωτής του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα