Οργάνωση & Λειτουργία

Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

H Επιτροπή Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της  

Η Επιτροπή του άρθρου 3Α’ του ν. 3213/2003 λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του ν. 4456/2017ως και των διατάξεων του ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ), όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας της. Ο έλεγχος των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στους ανωτέρω νόμους καθώς και η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις αυτών, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει πλήρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της προσκομίζουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις περιπτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τους ελέγχους αρμοδιότητάς της. 

Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένα πορίσματα για τους ελέγχους που διενεργεί και σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ποινικών αδικημάτων τα διαβιβάζει στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα, η Επιτροπή διαβιβάζει το πόρισμα στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος. 

Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α) Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

β) Τον Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ) Δύο (2) Συμβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

δ) Τον Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ε) Τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του που ορίζεται με πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ζ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

η) Τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

θ) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ι) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και των Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στην Επιτροπή ως μέλος.

 

Η σύνθεση της Επιτροπής, μετά την ανασυγκρότησή της με τις αρ. 14936/8579/09.09.2019, 20726/11996/17.12.2019, 8134/5556/03.07.2020,  2868/2171/18.03.2021  & 6900/4957/16.07.2021 Αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, έχει ως εξής :  

 1. Αθανάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
 2. Γκάμαρη Ανθή του Πολυζώη, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου,
 3. Σοφία Βιτάλη του Γεωργίου, Σύμβουλος της Επικρατείας,
 4. Μαρίνα Παπαδοπούλου του Ευαγγέλου, Σύμβουλος της Επικρατείας,
 5. Βασιλική Προβίδη του Ιωάννη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 6. Βασίλειος Παππαδάς του Χρήστου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
 7. Χαράλαμπος Βουρλιώτης του Ιωάννη, Επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
 8. Άγγελος Μπίνης του Παναγιώτη, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
 9. Χρίστινα Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
 10. Σταύρος Κελέτσης του Δημητρίου, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
 11. Σπυρίδων Λάππας του Ευαγγέλου, Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης του Αναστασίου, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιου Μπούρα,
 2. Ζαμπέτα Στράτα του Νικολάου, Αρεοπαγίτης, αναπληρώτρια της Αρεοπαγίτη Ανθής Γκάμαρη,
 3. Γιαννουλάτου Ρωξάνη του Γεωργίου-Στυλιανού, Σύμβουλος της Επικρατείας, αναπληρώτρια της Συμβούλου Σοφίας Βιτάλη ,
 4. Διομήδης Κυριλλόπουλος του Μιχαήλ, Σύμβουλος Επικρατείας, αναπληρωτής της Μαρίνας Παπαδοπούλου,
 5. Γρηγόριος Βαλληνδράς του Νικολάου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρωτής της Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλικής Προβίδη,
 6. Λάμπρος Σοφουλάκης του Λαζάρου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Παππαδά ,
 7. Γεώργιος Ζαβάκος του Νικολάου, Προϊστάμενος Γ΄μονάδας, Αναπληρωτής του Χαράλαμπου Βουρλιώτη,
 8. Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη του Θεόφιλου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονίκης Διακυβέρνησης, αναπαληρώτρια του Διοικητή ΕΑΔ  Άγγελου Μπίνη,
 9. Γεώργιος Πάσχας του Ιωάννη, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδαςτης, Αναπληρωτή της Υποδιοικήτριας  Χριστίνας Παπακωνσταντίνου,
 10. Ιωάννης Μπούγας του Δημητρίου, Βουλευτής ΝΔ, αναπληρωτής του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Κελέτση,
 11. Παύλος Πολάκης του Πέτρου, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αναπληρωτής του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Σπυρίδωνα Λάππα.

 

 

 

 

 


 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ