Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα στην παράδοση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2023

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόλις κατετέθη ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Προϋπολογισμός του 2023.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, μέσα στο κουτάκι του Προϋπολογισμού υπάρχει σε πάπυρο η παρουσίαση της καταθέσεως πριν διακόσια χρόνια του πρώτου προϋπολογισμού του επαναστατημένου Έθνους. Είναι Απρίλιος του 1823. Επιτρέψτε μου, για την ιστορικότητα αυτού του κειμένου, διακόσια χρόνια μετά, να το διαβάσω, ώστε να μπει στα Πρακτικά.

«Σεβαστή Εθνική Συνέλευσις, παρρησιάζομεν εις την Σεβαστήν Εθνικήν Συνέλευσιν τον παρ’ ημών ζητηθέντα υποθετικόν λογαριασμόν των εσόδων και εξόδων του παρόντος έτους, κατά το ψήφισμα του αριθμού ΙΕ΄ εις τας δ’ του Απριλίου. Διά μεν τα έξοδα στοχαζόμεθα ότι πλησιάζομεν εις την αλήθεια, διά τα έσοδα επειδή καμμίαν πληροφορίαν περί των εθνικών κτημάτων και περί των ιδιοκτησιών δεν έχομεν, δεν εδυνήθημεν να κάμωμεν σκέψιν καμμίαν, αλλά υποχρεώθημεν να λάβωμεν γνώσεις παρά των προυχόντων Παραστατών και Πληρεξουσίων της εκάστης των επαρχιών της επικρατείας και ν’ απεράσωμεν τόσα όσα αυτοί επρόβαλαν.

Η Σεβαστή Εθνική Συνέλευσις θέλει παρατηρήσει με λύπην της και θαυμασμόν της ότι τα έσοδα ως προς τα έξοδα δεν είναι το ουδέν. Αν οι διορισθησόμενοι εις τας επαρχίας Έπαρχοι, μεταχειρισθώσιν εις το υπούργημά των πάσαν την απαιτούμενην προσοχήν, δραστηριότητα και επιμέλειαν, δύνανται ν’ αυξήσωσι τα έσοδα και με την αύξησιν ταύτην όμως δεν θέλει εξισάσουν ποτέ με τα έξοδα, χωρίς να ληφθώσιν άλλα μέτρα παρά του Έθνους.

Καλύβια, Απρίλιος 1823.

Γεώργιος Σισίνης, Ιωάννης Λογοθέτης, Αναστάσιος Κορνήλιος, Αναγνώστης Σπηλιωτάκης, Γεώργιος Μπάρμπογλου, Αναγνώστης Παπαγεωργίου - στρατηγός, Μαυρομιχάλης Πετμεζάς, Οδησσεύς Ανδρίτσου, Χαράλαμπος Παππαγεωργίου Πολίτη»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η ευχάριστη έκπληξη που έρχεται από την ιστορία της πατρίδας μας μου επέβαλε να αναζητήσω στο Σύνταγμα της χώρας τότε, της Επιδαύρου και του Άστρους, το Β΄ Σύνταγμα, τη Διάταξη του Συντάγματος που επέβαλε τη σύνταξη προϋπολογισμού.

Και φανταστείτε ότι η Ελλάδα τότε συνέταξε προϋπολογισμό, όταν στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Σταϊκούρα, υπήρχαν ο Υπουργός Οικονομικών και ένας υπάλληλος!

Λέει το Σύνταγμα της εποχής εκείνης: «Το Βουλευτικόν Σώμα επεξεργαζόμενον εγκρίνει στην αρχήν εκάστου έτους τον υποθετικόν λογαριασμόν των προσόδων και εξόδων, ο οποίος καθυποβάλλεται στην επίκρισίν του από το εκτελεστικόν Σώμα, εις δε το τέλος του έτους επιθεωρεί τον καθολικόν λογαριασμόν των προσόδων και εξόδων».

Κυρίες και κύριοι, το αγωνιζόμενο Έθνος το 1823 κατέθεσε προϋπολογισμό. Σήμερα ξέρουμε ποια ήταν τα έξοδα εκείνης της χρονιάς και τα υπολογιζόμενα έσοδα, στα οποία προφανώς έπεσαν έξω.

 Ο Αδαμάντιος Κοραής, πριν διακόσια χρόνια, σχολιάζοντας αυτή τη Διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει σε ένα κράτος, πριν ακόμη συγκροτηθεί επισήμως και μέσα στον αγώνα κατά μιας Αυτοκρατορίας, η οποία δεν είχε δημοσιονομική αντίληψη –η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνέταξε προϋπολογισμό πρώτη φορά το 1863, παρακαλώ– προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, αυτό το αποκάλεσε «στοιχείο ελευθερίας», ότι ο πολίτης δηλαδή ξέροντας τα έσοδα και τα έξοδα είναι ελεύθερος από την αυθαιρεσία.

Σήμερα, κύριε Υπουργέ, μας ανακοινώσατε ότι ελευθερωθήκαμε από τη δωδεκαετή επιτήρηση και μας θυμίσατε ένα άλλο στοιχείο ελευθερίας που πάει διακόσια χρόνια πίσω –και που σας το παρουσιάζω στο βιβλίο του Αδαμάντιου Κοραή στη σελίδα 176, το οποίο εξέδωσε το 2018 η Βουλή των Ελλήνων– όπου την ακρίβεια, την ακεραιότητα των στοιχείων και την περιστολή των δαπανών ο Κοραής τη χαρακτηρίζει «στοιχείο ελευθερίας», για να δούμε όλοι πόσο μπροστά θεσμικά ήταν η χώρα την ώρα που πολεμούσε τον Οθωμανό δυνάστη.

Κατατίθεται λοιπόν και ο Προϋπολογισμός του 2023 με όλο αυτό το ενδιαφέρον, αλλά και ιστορική μνήμη για τον πρώτο Προϋπολογισμό του αγωνιζόμενου Έθνους.

Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ και κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, επειδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει συμβάλει τα μέγιστα σε όλη αυτή την πρόοδο της δημοσιονομικής διαχείρισης, να σας πω για ένα εξαίρετο βιβλίο που είχε βγει το 1958 από τον καθηγητή της Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς Παναγιώτη Δερτιλή υπό τον τίτλο «Συμβολή εις την Ιστορίαν του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». Αυτή την έκδοση θα την επανεκδώσει η Βουλή των Ελλήνων τιμώντας τη συμβολή και συμβουλή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην ορθή δημοσιονομική διαχείριση της Ελληνικής Πολιτείας.

Ευχαριστώ για την κατάθεση και εύχομαι η συζήτηση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια να είναι παραγωγική.

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ