Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Ενημερωτικό κείμενο για τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων

1. Χρηματοδότηση - Διαδικασίες ανάθεσης - Κόστος

Η διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων (Portal) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο που εντάχθηκε από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων στο Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», του Γ’ ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 989.495,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με το ποσό των 96.218,50 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.) να υπάγεται στην κατάρτιση χρηστών και διαχειριστών. Επομένως, το ποσό που αντιστοιχούσε προϋπολογιστικά στην υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ήταν: 893.277,30 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.). (Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: http://yeep.parliament.gr)

Το έργο, μετά από περίοδο δημόσιας διαβούλευσης, προκηρύχθηκε στις 22/10/2008 με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Η οικονομική προσφορά που επελέγη αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:


A/A

Περιγραφή

Αξία

Ποσοστό επί του έργου (%)

1

Εξοπλισμός

383.543,98

43,10

2

Λογισμικό

295.911,33

33,20

3

Υπηρεσίες

173.643,34

19,50

4

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

3.215,15

0,40

5

Εκπαίδευση χρηστών

34.036,00

3,80

 

Σύνολο

890.349,80

100,00

Όπως φαίνεται από τις σειρές 1 & 2, σε ποσοστό 76,3% επί του συνόλου του έργου, δηλαδή 679.455,31 ευρώ, η δαπάνη αυτή αφορά αποκλειστικά αγορά εξοπλισμού και λογισμικού που παραμένουν στην κυριότητα της Βουλής και θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης, αλλά και για κάθε μελλοντική επέκταση των υπηρεσιών του έργου.


2. Γενική περιγραφή του έργου

Στη σημερινή του μορφή, ο διαδικτυακός τόπος της ΒτΕ (www.parliament.gr) προσφέρει ενημέρωση του πολίτη ως προς διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η νέα διαδικτυακή πύλη, μεταβατικά, θα λειτουργεί παράλληλα με την υπάρχουσα ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων και θα είναι επισκέψιμη, είτε μέσω του συνδέσμου (link) που υπάρχει στην εν λόγω ιστοσελίδα, είτε μέσω της διεύθυνσης www.hellenicparliament.gr. Η νέα διαδικτυακή πύλη της ΒτΕ έρχεται να προσφέρει ένα πλήθος νέων διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και να καλύψει το κενό διαλειτουργικότητας μεταξύ σημαντικών έργων, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από άλλους αναδόχους, όπως, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η ψηφιοποίηση των συλλογών της Βιβλιοθήκης (http://voulibeu.parliament.gr/).

Μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που αφορούν τις υπηρεσίες της Βουλής, των βουλευτών, αλλά και τη συνολική δραστηριότητα της Βουλής των Ελλήνων. Στο Μέρος Β που ακολουθεί, περιγράφονται συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πύλης.

3. Δημόσια Ενημέρωση – Παροχή Περιεχομένου

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους (πολίτες, στελέχη, μέλη, συναλλασσόμενοι) περιεχόμενο, πολλαπλά κατηγοριοποιημένο και οργανωμένο σε θεματικές περιοχές. Μέσα από την πύλη θα δίνεται κατ’ επιλογή, διαβαθμισμένη ή/και ελεύθερη πρόσβαση.

Το περιεχόμενο διατίθεται μέσω της λειτουργίας της πλοήγησης, της προεπισκόπησης/προβολής αλλά και της δυνατότητας βασικής και σύνθετης αναζήτησης. Το ψηφιακό περιεχόμενο θα παρέχεται με διάφορες εναλλακτικές μορφές, ώστε η άντλησή του να γίνεται με τον πιο εύχρηστο τρόπο από τον ενδιαφερόμενο.

4. Διαχείριση & Ενημέρωση Περιεχομένου

Η παροχή περιεχομένου στην πύλη θα πραγματοποιείται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΒτΕ, το οποίο θα ελέγχει και θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα του περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό, η πύλη θα υποστηρίζει κατάλληλες διαδικασίες συγγραφής, έκδοσης, μεταβολής και διαγραφής περιεχομένου, μηχανισμούς εγκρίσεως και επαλήθευσης και σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες κρυπτογράφησης.

Παράλληλα, ανάλογα με το είδος και την περιοχή εμφάνισης του περιεχομένου, θα παρέχεται η δυνατότητα σχολιασμού από εξουσιοδοτημένους χρήστες ή ακόμα και ανώνυμους επισκέπτες.

Η αναζήτηση του περιεχομένου θα μπορεί να γίνει με πολλαπλές μεθόδους, όπως λέξεις-κλειδιά και μεταδεδομένα, καθώς και με την ανάρτησή του σε κατάλληλες περιοχές της πύλης. Επίσης το περιεχόμενο θα εμφανίζεται με διάφορα εναλλακτικά πρότυπα διάταξης παρουσίασης περιεχομένου (templates), τα οποία θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση και με βάση τις επιλογές του χρήστη.

Στη νέα διαδικτυακή πύλη δίνεται μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχομένου και των διαδικασιών γύρω από αυτό. Γι αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της διαχείρισης περιεχομένου, δίνεται έμφαση στη διαχείριση χρηστών και ρόλων συστήματος (user authentication, groups, permissions κλπ.).

5. Συλλογές Ψηφιακών Εικόνων & Πολυμέσων


Οι συλλογές ψηφιακών εικόνων, ήχων και πολυμέσων θα παρέχονται με τις ίδιες διαδικασίες και διευκολύνσεις που θα παρέχεται και το υπόλοιπο περιεχόμενο, πλην όμως θα προσφέρονται πρόσθετες χρηστικές ευκολίες, όπως π.χ. αυτή της κατάλληλης μαζικής προεπισκόπησης. Επίσης, θα υπάρχουν κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του υλικού, του οποίου ενδέχεται να μην επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση. Οι συλλογές θα οργανώνονται με διάφορους τρόπους: ανά θέμα, ανά γεγονός, ανά πρόσωπο ή ανά υπηρεσία.

6. Νέα

Στο σύστημα θα καταχωρείται επίκαιρο περιεχόμενο με τη μορφή των ειδήσεων. Η διαφοροποίηση των ειδήσεων, ως προς το υπόλοιπο περιεχόμενο, θα εντοπίζεται κυρίως στα εξής:

 • μεγάλη εξάρτηση από την ημερομηνία έκδοσής τους, καθώς στη γενική περίπτωση το ενδιαφέρον τους εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου
 • παρουσίασή τους μέσω μικρής εισαγωγής, που θα περιορίζεται σε ένα περιγραφικό τίτλο. Ο αναγνώστης θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παραπέμπεται σε αναλυτικό άρθρ
 • ύφος και περιεχόμενο, που θα εξαρτάται από τον αρθρογράφο, ιδιαίτερα αν είναι επώνυμο
 • διαδικτυακά θα διαχέονται με πρότυπα RSS
 • θα παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα της πύλης, αν και δεν θα αποτελούν κύριο περιεχόμενό της.
7. Πίνακας Ανακοινώσεων
Ο ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων θα παρουσιάζει στον επισκέπτη επιγραμματικές αναφορές σε νέα θέματα ή θέματα ιδιάζουσας σημασίας, όπως αυτά αναρτώνται από τους αρμόδιους. Θα είναι δυνατή η ύπαρξη πολλών διαφορετικών πινάκων ανακοινώσεων, με δυνατότητα αυτόματης συλλογής των επιμέρους ανακοινώσεων σε υψηλότερου επιπέδου συναθροίσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι πίνακες ανακοινώσεων:
 • Ολικός
 • Ειδικός θεματικός
 • Ανά πολιτικό κόμμα
 • Ανά διεύθυνση της ΒτΕ
Βασική λειτουργία του πίνακα ανακοινώσεων θα είναι η επιγραμματική παρουσίαση ενός θέματος και δυνατότητα μεταπήδησης σε λεπτομερέστερη περιγραφή αυτού.

8. Ημερολόγιο
Το ημερολόγιο της διαδικτυακής πύλης θα παρουσιάζει το πρόγραμμα διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Η πύλη θα καλύπτει τους ακόλουθους τύπους ημερολογίων:
 • Προσωπικό (για κάθε μέλος της πύλης ή στέλεχος της ΒτΕ)
 • Θεματικό (π.χ. για υποχώρο ή κάποιο συγκεκριμένο θέμα)
 • Ολικό (για όλη τη διαδικτυακή πύλη)
9. Χώρος Συζητήσεων (Forum)

Η πύλη θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ασύγχρονου χώρου συζητήσεων (forum) και θα καλύπτονται όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος, όπως:
 • δημιουργία υπο-χώρων,
 • παρακολούθηση θέματος,
 • συγγραφή κειμένων (θέματα, ερωτήσεις, απαντήσεις, σχολιασμοί),
 • εγγραφή ελεύθερη (μετά από έγκριση) ή κλειστή,
 • διαβαθμισμένη ή ελεύθερη πρόσβαση με δυνατότητα ύπαρξης χρηστών ειδικών αρμοδιοτήτων (πχ moderators),
 • δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων κειμένου (πχ αποκλεισμός λέξεων και φράσεων).
Ο χώρος συζητήσεων θα παρέχει ένα αμφίδρομο περιβάλλον ηλεκτρονικού διαλόγου μεταξύ των χρηστών. Κάθε χρήστης θα μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες συζητήσεις, να αναζητήσει “live” συζητήσεις ανά θέμα, ή ακόμα και να ανοίξει μια νέα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει.

10. Λίστες Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Η λειτουργία αναφέρεται στις τυπικές λίστες μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Πολλαπλοί αποδέκτες θα μπορούν να γίνονται παραλήπτες θεματικά εστιασμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία θα αποστέλλονται σε μία προκαθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχεί στην εκάστοτε λίστα.

11. Καταγραφή γνώμης χρηστών

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πρόσθετο εργαλείο διενέργειας δημοσίων ερευνών για την άντληση της γνώμης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης ως προς τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η διαδικτυακή πύλη αλλά και ευρύτερα των υπηρεσιών που παρέχουν οι διάφορες διευθύνσεις της Βουλής στους πολίτες.

Οι βασικές δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου θα περιλαμβάνουν:
 • Δυνατότητα σύνθεσης ερωτηματολογίων με διάφορες κατηγορίες ερωτημάτων (κείμενο, αριθμητικά, ημερομηνίες, πολλαπλή επιλογή κλπ.).
 • Δυνατότητα προαιρετικής τήρησης προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα διατίθενται, θα διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητά τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δυνατότητα παροχής μηχανισμών προαιρετικής εξακρίβωσης στοιχείων.
 • Δυνατότητα παροχής μηχανισμών αύξησης της αξιοπιστίας μιας έρευνας.
 • Δυνατότητα τήρησης ιστορικού αρχείου όλων των απαντήσεων και αποτελεσμάτων των ερευνών που γίνονται μέσω αυτού.
 • Εξαγωγή όλων των στοιχείων της δημόσιας έρευνας σε μορφή excel για την παραγωγή αναφορών. Δυνατότητα ανάρτησης των αναφορών στην διαδικτυακή πύλη από τους διαχειριστές.
12. Ενεργοί Σύνδεσμοι

Οι ενεργοί σύνδεσμοι (links) αναφέρονται στη διαχείριση συνδέσμων με άλλους δικτυακούς τόπους ή γενικότερα URLs για την προώθηση του χρήστη σε σχετικούς χώρους. Θα παρέχονται αυτόματοι μηχανισμοί εξακρίβωσης εγκυρότητας των συνδέσμων και θα παράγονται αυτοματοποιημένα διαχειριστικές αναφορές για τη συντήρησή τους. Το σύστημα θα επιτρέπει διαβαθμισμένη πρόσβαση των αρμοδίων συντήρησης συγκεκριμένων φορέων, καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω τυποποιημένης διεπαφής, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους με άλλα πληροφοριακά συστήματα εξωτερικών φορέων ή του Κοινοβουλίου. Θα δίνεται, τέλος, η δυνατότητα συσχέτισης περιεχομένου με συνδέσμους, συνδέσμων μεταξύ τους, αλλά και κατηγοριοποίησής τους για την υποστήριξη δομημένης ολικής απεικόνισης στον τελικό χρήστη.

13. Υπενθυμίσεις

Ένα σύστημα υπενθυμίσεων θα πλαισιώνει μια σειρά από λειτουργίες του συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή μηνυμάτων στους ενδιαφερόμενους. Το σύστημα θα ολοκληρώνεται με την υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά με την υπηρεσία αποστολής σύντομων μηνυμάτων (SMS). Οι υπενθυμίσεις θα ενεργοποιούνται για εγγεγραμμένα μέλη της διαδικτυακής πύλης και θα υποστηρίζουν δυνατότητα διαβάθμισης ειδοποίησης.

14. Γλωσσάριο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αναπτύσσεται ένα απλό γλωσσάριο όρων, σε πολλαπλές γλώσσες με δυνατότητα υπέρ-συνδέσμων σε πιο αναλυτικές επεξηγήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι εσωτερικές (διαδικτυακή πύλη ΒτΕ), ή εξωτερικές (σε διαδικτυακούς τόπους, ευρετήρια/ λεξικά/ εγκυκλοπαίδειες, μηχανές αναζήτησης κλπ.).
Το γλωσσάριο, που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του παρόντος έργου, θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για τη δημιουργία λεξικού για τους όρους, πουθα σχετίζονται με το Πολίτευμα και τη λειτουργία της ΒτΕ και θα συμπληρώνεται από τη ΒτΕ.

15. Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)


Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πύλης, θα υπάρχει διαθέσιμη ενότητα «Συχνά Απαντημένων Ερωτήσεων» (FAQ: Frequently Asked Questions). Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν:
 • Συνοπτικά η λειτουργία της ΒτΕ.Οι αρμοδιότητες των διαφόρων πολιτειακών οργάνων.
 • Η χρήση και αξιοποίηση της διαδικτυακής πύλης της ΒτΕ.
Η βασική λειτουργικότητα του εργαλείου θα καλύπτει όχι μόνο την ανάρτηση πακέτου συχνών ερωτήσεων, αλλά και επισυναπτόμενων αρχείων (PDF κα), ώστε να καλύπτεται και η ανάγκη παρουσίασης τεχνικών και ενημερωτικών φυλλαδίων στην αρχική τους μορφή.

16. Φόρμες Επικοινωνίας

Η πύλη θα υποστηρίζει ψηφιακές φόρμες επικοινωνίας με τους χρήστες, με τα εξής χαρακτηριστικά:
 • θα είναι εύκολα διαμορφώσιμες και θα τυποποιούν τα περιεχόμενα μιας «συνομιλίας»,
 • θα αποκρύπτουν τα φυσικά στοιχεία επικοινωνίας των μελών εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα για τη επεξεργασία της,
 • θα προβλέπουν δυνατότητα επιβεβαίωσης της ταυτότητας των μελών κατά περίπτωση (ανάλογα με την παραμετροποίηση της φόρμας),
 • θα υποστηρίζουν σύνδεση με κατάλληλες εφαρμογές και κατάλληλους διαύλους ή συστήματα επικοινωνίας (όπως SMTP, δημιουργία αρχείου κλπ) για την αξιοποίηση τους.

17. Ενημερωτικά Έγγραφα

Η πύλη θα παρέχει διαδικασίες και εργαλεία δημιουργίας και διάθεσης ενημερωτικών ψηφιακών εγγράφων ανάλογο των ενημερωτικών εντύπων. Η σύνταξη θα γίνεται μέσω τυποποιημένων προτύπων και θα υποστηρίζεται η αυτόματη ανάρτησή τους στα κατάλληλα σημεία της διαδικτυακής πύλης αλλά και η μετάδοσή τους μέσω των προβλεπόμενων καναλιών (π.χ. mailing lists).

18. Διάθεση Συρμών Εικόνας, Ήχου και Πολυμέσων

Η πύλη θα παρέχει υποστήριξη σε ψηφιακούς συρμούς κινούμενης εικόνας (video) ή ήχου και θα καλύπτει τις ακόλουθες δυνατότητες:
 • Δημιουργία ψηφιακών αρχείων (editing/ encoding)
 • «Εκπομπή» μέσω αποστολής συρμού (streaming)
 • «Εκπομπή» ζωντανών και καταγεγραμμένων συρμών
 • Εισαγωγή υποτιτλισμού
 • Υποστήριξη πολλαπλών συρμών για διαφορετικές ταχύτητες πρόσβασης με αντίστοιχη υποβάθμιση της ποιότητας
 • Συμβατότητα με ευρέως διαδεδομένα πρότυπα και δυνατότητα προβολής από κάθε πλατφόρμα τελικού χρήστη χωρίς την προμήθεια πρόσθετου λογισμικού
Βασικό τμήμα του συστήματος αποτελούν οι σταθμοί εργασίας, οι οποίοι θα έχουν πλήρεις δυνατότητες ψηφιοποίησης και επεξεργασίας συρμού από πηγές όπως κάμερες ή την κονσόλα του καναλιού της ΒτΕ και την αποστολή του τελικού σήματος μέσω τοπικού δικτύου (LAN) της ΒτΕ στον ευρύτερο κοινό και το διαδίκτυο.

19. Ιστοσελίδα της Τηλεόρασης & του Ραδιοφώνου της ΒτΕ

Επιπλέον της δυνατότητας για την αναμετάδοση εικόνας και ήχου (streaming) από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Βουλής, θα παρέχεται και η παρουσίαση συναφούς πληροφορίας από σχετική ιστοσελίδα της δικτυακής πύλης.

Οι επισκέπτες της πύλης θα έχουν τη δυνατότητα πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης του εβδομαδιαίου τηλεοπτικού προγράμματος, το οποίο θα διατηρείται διαρκώς ενήμερο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία που θα γίνονται διαθέσιμα είναι ο τίτλος του προγράμματος, η ημερομηνία και ώρες έναρξης/ λήξης, το είδος της εκπομπής, μια περιληπτική περιγραφή και το σήμα καταλληλότητας.

20. Σύστημα Επικοινωνίας με SMS

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο σύστημα για την αποστολή και παραλαβή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS Gateway) το οποίο θα έχει στόχο την υποστήριξη διαχειριστικών εργασιών της ΒτΕ.

21. Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης

Η ευρεία διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα προσιτή αντίστοιχη τεχνολογία τελικού χρήστη καθιστούν το εργαλείο της τηλεδιάσκεψης ένα απαραίτητο στοιχείο του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, το σύστημα της διαδικτυακής πύλης της ΒτΕ συνοδεύεται από αντίστοιχη υποδομή υποστήριξης τηλεδιασκέψεων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κατευθύνσεις εσωτερικής συνεργασίας προς αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά μελλοντικά και αυτής της άμεσης εξυπηρέτησης του τελευταίου.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα για οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας τηλεδιάσκεψης και θα είναι ικανό να υποστηρίξει ένα σημαντικό αριθμό χρηστών, ενώ, καθώς οι ανάγκες θα αυξάνονται, θα μπορεί να κλιμακώνεται με αντίστοιχη επέκταση του εξοπλισμού (υλικού ή/και λογισμικού).
Επίσης, θα υποστηρίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ίδια τηλεδιάσκεψη μελών με διαφορετική τεχνολογική υποδομή (υπολογιστικό σύστημα, δίκτυο κλπ) ακόμα και μέσω Web Browser, καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων παράλληλα με την εκτέλεση τηλεδιάσκεψης.

22. Υπηρεσία Τηλε-εκπαίδευσης

Η πύλη υποστηρίζει πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, η οποία θα επιτρέπει τη δημιουργία κύκλων μαθημάτων με θέμα τις διαδικασίες του πολιτεύματος και θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Το σύστημα θα προσφέρει τις εξής δυνατότητες:
 • Δημιουργία εικονικής τάξης
 • Παράδοση υλικού μαθημάτων
 • Διενέργεια εξετάσεων (με τη μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλής επιλογής)
 • Σχολιασμό ερωτήσεων
 • Αμφίδρομη επικοινωνία του εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτή
Η υποστηριζόμενη διαδικασία θα είναι αυτή της off-line εκπαίδευσης και όχι δια-δραστική και υποστηρίζεται από τη χρήση του λογισμικού Μoodle.

23. Ψυχαγωγική Εκπαίδευση

Προβλέπεται αρχικά η δημιουργία τριών παιχνιδιών (ένα για κάθε επίπεδο δυσκολίας εύκολο, μέτριο, δύσκολο) με τη μορφή διαδραστικού κουίζ. Το κάθε κουίζ θα αποτελείται από ένα πλήθος ερωταπαντήσεων πολλαπλών επιλογών με ερωτήσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα, των οποίων οι απαντήσεις θα μπορούν να εντοπισθούν μέσα στο περιεχόμενο του portal.
Τα παιχνίδια θα βασίζονται στην τεχνολογία Adobe Flash που αποτελεί ένα διαδεδομένο περιβάλλον συγγραφής για τη δημιουργία ελκυστικών διαδραστικών εμπειριών. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα μελλοντικά να αναπτυχθούν και άλλα διαδραστικά τεστ με πολλαπλές εφαρμογές.

24. Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων & Αιτημάτων

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων και αιτημάτων, μέσω της διαδικτυακής πύλης, από τους ενδιαφερόμενους, είναι ένα ουσιαστικό βήμα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Η διαδικασία αυτή θα διασφαλίζει την εκατέρωθεν μεταβίβαση της πληροφορίας/ επιβεβαίωσης και τα στοιχεία αυτής (χρονοσήμανση, μη αποποίηση κλπ).

25. Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

Η πύλη υποστηρίζει τη διασφάλιση της προσβασιμότητάς της σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού W3C. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο θα συμμορφώνεται απαραίτητα με τις οδηγίες W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) σε επίπεδο συμμόρφωσης Level A. Επιπροσθέτως, κατά τη φάση λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης, θα ληφθεί υπόψη και η δεύτερη έκδοσή τους, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Εν συντομία, οι περιοχές της διαδικτυακής πύλης θα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να τοποθετηθεί σε αυτές η ειδική σχετική σήμανση (logo) του W3C (http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance).

Στη συνολική λύση, προσφέρονται υποδομές κατάλληλης τεχνολογίας και εργαλείων, που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών ΑμεΑ, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία. Επιπρόσθετα, στην τεχνολογική λύση θα ενσωματώνονται μηχανισμοί υποστήριξης της διαδικασίας πλοήγησης στο περιεχόμενο. Η υποστήριξη θα αφορά τόσο τη μετάβαση από σελίδα σε σελίδα (π.χ. μέσω του μενού πλοήγησης ή συνδέσμων) όσο και τη μετάβαση στις διαφορετικές παραγράφους μιας σελίδας.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ευαγγελία Γερακάρη
gerakari@parliament.gr /210-3673362

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ηλίας Ηλιάδης
i.iliadis@parliament.gr /210-3735099)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ