Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 10/03/2020

"Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών υποτιτλισμού του ξένου προγράμματος που προβάλλεται από τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων για δύο (2) έτη

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 3303/2343/20.02.2020 (ΑΔΑ:02-06Β0) απόφασης της Βουλής των Ελλήνων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  31/03/2020   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων –Μέρος Β’), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτέλεση εργασιών υποτιτλισμού του ξένου προγράμματος που προβάλλεται από τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων για δύο (2) έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   : 31/03/2020

Ημέρα             :  Τρίτη

Ώρα                 :  11:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   31/03/2020

Ημέρα             :    Τρίτη

Ώρα                 :    12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71, ΑΘΗΝΑ, 1ος όροφος, γραφείο 3. Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

92220000-9/001 (Υπηρεσίες μετάφρασης και υπηρεσίες υποτιτλισμού και προσαρμογής τηλεοπτικού προγράμματος)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2420989001: «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) ανά έτος, πλέον ΦΠΑ, ήτοι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) για δύο έτη, πλέον ΦΠΑ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχετική η υπ’ αριθμ.  3303/2343/20.02.2020 (ΑΔΑ:02-06Β0) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ.  19078/10984/18.11.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2420989001 οικονομικού έτους 2019, με α/α υποχρ. 1790 και την υπ'αριθμ. 1960/1396/31.01.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-501-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2420989001 οικονομικού έτους 2020, με α/α υποχρ. 343 και την υπ'αριθμ. 1261/835/24.01.2020  απόφαση μαζικής ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη  από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

NAI [Χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Τηλεοπτικός & Ραδιοφωνικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων, Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ).

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Γαλάνης Δημήτριος

Μπερή Ευαγγελία

2103738183

2103735022

dgalanis@parliament.gr

e.beri@parliament.gr

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιούλη Αθανασία

2103692122

nansygiouli@parliament.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ