Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 02 Μαΐου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών σε χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών στους παρακάτω χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων:

α) τοιχοποιία και οροφή των χώρων Μ123, Μ123α, Μ123β στον Α΄ ημιώροφο του ισογείου (175m2 περίπου),

β) τοιχοποιία και οροφή των χώρων 153,155,156,157 στον Α΄ όροφο (840m2 περίπου),

γ) τοιχοποιία των βοηθητικών χώρων του studio "Παλατάκι" του Τηλεοπτικού Σταθμού της ΒτΕ (60m2 περίπου)

δ) του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των θυρών Κ52 και Κ53 στα θεωρεία της Αίθουσας της Ολομέλειας (20m2 περίπου)

ε) τοιχοποιία και οροφή των χώρων 257 και 257α στον Β΄ όροφο (190m2 περίπου) και

στ) μια επιφάνεια τοιχοποιίας του γραφειακού χώρου 53 στο ισόγειο (20m2 περίπου), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Φεβρουαρίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους, εννιά (9) σχέδια (Σχέδιο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9) και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου, προϋπολογισθείσας δαπάνης επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 5571/3790/30.04.2018 απόφασης, ΑΔΑ: 01-056Ο.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι ώρα 14.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 21η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’, στο γραφείο 510 που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.3509-3510 και fax 210-373.3500 (Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή