Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας και εγκατάστασης πέντε (5) αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού και μίας (1) μονάδας εξαερισμού (CPV: 42512000-8/003) στους χώρους του Τηλεοπτικού Στούντιο και στους παρακείμενους αυτού χώρους, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Νοεμβρίου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους, έντυπο οικονομικής προσφοράς και ένα (1) σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14755/9068/13.12.2017 απόφασης, ΑΔΑ: 04-050Χ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00΄ έως 13.30΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι ώρα 11.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00’, στο γραφείο Μ60 που βρίσκεται στον Α’ ημιόροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-370.8094 & 210-370.7651 και fax 210-370.7080, που βρίσκεται στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.