Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) Συνεδριακού - Μεταφραστικού συστήματος για την αίθουσα του ισογείου του κτηρίου της Βουλής επί της Λεωφόρου Αμαλίας 22-24

 Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας ενός (1) Συνεδριακού - Μεταφραστικού συστήματος για την αίθουσα του ισογείου του κτηρίου της Βουλής επί της Λεωφόρου Αμαλίας 22-24, λόγω παλαιότητας και δυσλειτουργίας του υφισταμένου, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Απρίλιο 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

 

                                          κ α λ ε ί

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών

 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 7353/4577/07.06.2017, ΑΔΑ. 01-04M2 απόφασης)

 

  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Ιουνίου  2017, ημέρα Δευτέρα, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται  ο ΦΠΑ.

  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την  27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00΄(μεσημέρι), στην αίθουσα 512, στον 5ο όροφο  του κτηρίου της Βουλής επί της Λεωφόρου Αμαλίας 22 - 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω έργο θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τις προδιαγραφές θα δίδονται στα τηλ. 210 3733504  και 210 3733514, και fax 210 3733500.

   Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

         Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

          Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή και τους γενικούς όρους 

         Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς

          Κατεβάστε τις διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό

          Κατεβάστε τις διευκρινίσεις - απαντήσεις επί τεθέντων ερωτημάτων για την τεχνική περιγραφή του διαγωνισμού

          Κατεβάστε και άλλη μία διευκρίνηση - απάντηση

Επιστροφή