Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 30-6-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) παγομηχανών, για την κάλυψη των αναγκών του Κυλικείου και του Εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) παγομηχανών, για την κάλυψη των αναγκών του Κυλικείου και του Εστιατορίου του Μεγάρου της Βουλής, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην από Ιουνίου 2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (9.200,00€), πλέον ΦΠΑ,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8260/5118/28.06.2017 – ΑΔΑ : 05-04Ν0)

Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και έως τις 12:00 το μεσημέρι. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Γραφείο 512 του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24 (5ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 373 3514 & στο fax 210 373 3500 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ενώ για τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή