Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

 

Αθήνα, Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχο καταλληλόλητας των φορητών πυροσβεστικών μέσων όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, διάρκειας δύο (2) ετών

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφάκελους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4392/2208/12.03.2019 – ΑΔΑ:01-05ΟΤ απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  29/03/2019   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχος καταλληλόλητας των φορητών πυροσβεστικών μέσων όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, διάρκειας δύο (2) ετών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   :  29/03/2019

Ημέρα             :  Παρασκευή

Ώρα                 :  11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   29/03/2019

Ημέρα             :   Παρασκευή

Ώρα                 :   12:00 μεσημέρι

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71, ΑΘΗΝΑ, 4ος όροφος (αιθ. 420). Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

45343100-4/002 : (Εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης και ελέγχου πυροσβεστικών μέσων)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2420389001: «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (21.600,00 ), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης - μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ (5.184,00 €), δηλαδή συνολικής αξίας είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων  ογδόντα τεσσάρων ευρώ (26.784,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Σχετική η υπ’ αριθμ. 4392/2208/12.03.2019 – ΑΔΑ:01-05ΟΤ απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 3657/1743/25.02.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, από την ημερομηνία υπογραφή της

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

NAI [Τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ (432,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβαση χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Λεβεντάκης Γεώργιος

2103709511

g.leventakis@parliament.gr

Ματρακίδης Κων/νος

2103733523

k.matrakidis@parliament.gr

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Παπαχριστοδούλου Αναστάσιος

2103692269

t.papachristodoulou@parliament.gr

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ