Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Aθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018.

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της ετήσιας προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2018, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Μάιο 2018 τεχνική περιγραφή, ειδικούς και γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.815,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

 

                                          κ α λ ε ί

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών

 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 8407/5392/25.06.2018, ΑΔΑ. 02 – 0591 απόφασης)

 

  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 14.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 14.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 

  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό ΙΒΑΝ καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης).

 

  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στο γραφείο Μ24 που βρίσκεται στον Α΄ ημιόροφο του Μεγάρου της Βουλής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα των προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210 3707193 και fax 210 3707247 (Τμήμα Καθαριότητας της Βουλής).

 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

         Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού  

Επιστροφή