Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Παρασκευή 04.08.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed Print Services - MPS), διάρκειας εξήντα (60) μηνών, που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση, με δικαίωμα εξαγοράς, δύο (2) εκτυπωτικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των Κοινοβουλευτικών Συντακτών της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed Print Services - MPS), διάρκειας εξήντα (60) μηνών, που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση, με δικαίωμα εξαγοράς, δύο (2) εκτυπωτικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των Κοινοβουλευτικών Συντακτών της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (11.161,24€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά*, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 9486/5860/28.07.2017 ΑΔΑ: 0Α-04Ο8 απόφασης)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και έως τις 11:00 π.μ.. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα 420, που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 11,  στην Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τεχνικά ζητήματα θα δίδονται στα τηλ. 210 370 7456 και φαξ 210 370  7457 (Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών), ενώ για τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο φαξ 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Στις 29.08.2017 προστέθηκαν τα κατωτέρω:

* Στην κάθε προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται:

α) Το κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα, για εκτιμώμενο μηνιαίο όγκο 20.000 σελίδων (και για τους 2 εκτυπωτές) για 60 μήνες (ενδεικτικά 0,0065 €/σελίδα x 20.000 σελίδες/μήνα x 60 μήνες=7.800€, άνευ ΦΠΑ).

β) Το κόστος μηνιαίας μίσθωσης (και για τους 2 εκτυπωτές) για 60 μήνες (ενδεικτικά 20€/μήνα x 60 μήνες=1.200€, άνευ ΦΠΑ).

Από τη σύμβαση θα καλύπτονται για διάρκεια 60 μηνών το κόστος σε ανταλλακτικά, αναλώσιμα γνήσια του κατασκευαστή και οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης 24x7 την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το κόστος του χαρτιού και των συρραπτικών θα επιβαρύνουν την Βουλή των Ελλήνων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εκτυπώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την χρηματοδοτική μίσθωση

 

 

Επιστροφή