Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού firewalls επόμενης γενιάς (υλικό / λογισμικό) με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων και την προστασία από διαρροή δεδομένων.*

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφάκελους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 3712/2772/16.04.2021 (AΔΑ : 06-073Y) απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 11 Μαΐου 2021 ώρα 11:30

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

   Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

   Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό / λογισμικό) με σκοπό την μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων και την προστασία από διαρροή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης και βελτιστοποίησης του λογικού σχεδιασμού του δικτύου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή. Η τιμή αυτή θα αντιστοιχεί στο συνολικό τίμημα για την προμήθεια του εξοπλισμού και τις υπηρεσίες του Έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Ημερομηνία  :  11 Μαΐου 2021

   Ημέρα             :  Τρίτη

   Ώρα                  :  11:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   Ημερομηνία  :  11 Μαΐου 2021

   Ημέρα             :  Τρίτη

   Ώρα                 :   12.00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα, 3ος όροφος (αίθουσα 336) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

  Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

 

(32420000-3/012) Συσκευές Firewall

(32412110-8/001) Υπηρεσίες εγκατάστασης / παραμετροποίησης εξοπλισμού πληροφορικής

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

   3120389001 (αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών), η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €)πλέον ΦΠΑ, ήτοι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια των δύο συσκευών next generation firewall και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης και βελτιστοποίησης του λογικού σχεδιασμού του δικτύου. Σχετική η υπ’ αριθμ. 3712/2772/16.04.2021 (ΑΔΑ : 06-073Y) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ' αριθμ. 538/411/20.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3120389001 οικονομικού έτους 2021, με α/α υποχρ. 312

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε :

Τέσσερις (4) εβδομάδες για την υλοποίηση του έργου.

Ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας back to back με την κατασκευάστρια εταιρεία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   NAI [Χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

   Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού (υλικό / λογισμικό) και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησής του.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Σε χώρο που θα υποδεχθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων.

 Αρμόδιοι για πληροφορίες τεχνικής φύσεως

Σταματάρης Λέοντας - Χαράλαμπος

210 3673215

l.stamataris@parliament.gr

 

 

Μαγλαράς Αντώνης

210 3673373

maglaras@parliament.gr

 

 

 Αρμόδιος για διαδικαστικά ζητήματα

 

Ψαρουδάκης Σταύρος

 

210 3692124

 

psaroudakis@parliament.gr

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού firewalls επόμενης γενιάς (υλικό / λογισμικό) με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων και την προστασία από διαρροή δεδομένων, μπορούν μέσω email  αναφέροντας ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, να ζητήσουν την πρόσβαση στην αίθουσα 336 διεξαγωγής του αναφερόμενου διαγωνισμού .

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ