Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

ΑΘήνα, Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη διαρρύθμιση γραφειακών χώρων στη αίθουσα 419 στον 4ο όροφο και στον ημιώροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη)

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφάκελους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4127/2032/04.03.2019 – ΑΔΑ: 0Β-05ΟΙ απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  27/03/2019   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαρρύθμιση γραφειακών χώρων στη αίθουσα 419 στον 4ο όροφο και στον ημιώροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11  (Μέγαρο Αρβανίτη)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   :  27/03/2019

Ημέρα             :  Τετάρτη.

Ώρα                 :  20.00 μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   28/03/2019

Ημέρα             :   Πέμπτη.

Ώρα                 :   11.00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71, ΑΘΗΝΑ, 4ος όροφος (αιθ. 420). Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2420301001: «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (5.280,00 €), δηλαδή συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (27.280,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Σχετική η υπ’ αριθμ. 4127/2032/04.03.2019 – ΑΔΑ: 0Β-05ΟΙ απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 2928/1337/13.02.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφή της, μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής (2) εγγύηση καλής λειτουργίας. Ιδιαίτερα οι κλιματιστικές μονάδες θα καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή για τους συμπιεστές για διάστημα πέντε (5) ετών τουλάχιστον. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

NAI [Τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβαση χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Αίθουσα 419 στο κτίριο της Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ) επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Κατωπόδης Δημήτριος

2103733524

d.katopodis@parliament.gr

Αγγελούση Βασιλική

2103733509

v.aggelousi@parliament.gr

Πορίχης Δημήτριος

2103707652

porichis@parliament.gr

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σκανδαλάκης Αντώνιος

2103692125

a.skandalakis@parliament.gr

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ