Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τους γραφειακούς χώρους στον 4ο όροφο και στον ημιώροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη)

@#8@ND13R#@ContentId=48b5877b-fcbe-4270-8e02-aa4500cbbaec&CultureId=69&FieldId=bbc8c1fa-2c25-4081-b087-10257092df5dΗ Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφάκελους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4393/2209/12.03.2019 – ΑΔΑ: 04-05OX απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  04/04/2019   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τους γραφειακούς χώρους στον 4ο όροφο και στον ημιώροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11  (Μέγαρο Αρβανίτη)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   : 04/04/2019

Ημέρα             :  Πέμπτη

Ώρα                 :  11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   04/04/2019

Ημέρα             :    Πέμπτη

Ώρα                 :    12:00 μεσημέρι

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71, ΑΘΗΝΑ, 4ος όροφος (αιθ. 420). Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

39112000-0/002 (Καθίσματα εργασίας)

39112000-0/003 (Καθίσματα συνεργασίας)

39112000-0/004 (Καθίσματα διευθυντικά)

39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)

39141300-5 (Ερμάρια)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

3120489001: «Αγορές λοιπών επίπλων», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα  ευρώ (19.430,00 €), - μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (4.663,20€), δηλαδή συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (24.093,20 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Σχετική η υπ’ αριθμ. 4393/2209/12.03.2019 – ΑΔΑ: 04-05OX απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 3954/1915/28.02.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι  (20) ημερολογιακές ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

NAI [   Τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (389,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμηθειών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Κτήριο επί της οδού Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11. 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Αγγελούση Βασιλική

2103733509

v.aggelousi@parliament.gr

Σούμπλης Γεώργιος

2103733528

g.soumplis@parliament.gr

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιούλη Αθανασία

2103692122

nansygiouli@parliament.gr

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ