Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και απόθεμα) πενήντα χιλιάδων (50.000) σακουλών απορριμμάτων βιοδιασπώμενων, διαστάσεων 70 cm X 110 cm.

 Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της ετήσιας προμήθειας (και αποθέματος) πενήντα χιλιάδων (50.000) σακουλών απορριμμάτων βιοδιασπώμενων, διαστάσεων 70 cm X 110 cm., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 9769/6584/11.10.2013 απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 31η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στην αίθουσα 168 του 1ου ορόφου του Μεγάρου της Βουλής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3707193 (Τμήμα Καθαριότητας). Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
 
 
 
                                       Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού   
                                         Κατεβάστε την απόφαση ανάθεσης
Επιστροφή