Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τρίτη 04 Απριλίου 2017*

*Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για υποστήριξη δυνατότητας αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Archiving).*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ                       ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για υποστήριξη δυνατότητας αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Archiving) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) πλέον ΦΠΑ για την υλοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Archiving) και επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 € ) για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης του συστήματος καθώς και την εκπαίδευση δύο (2) τουλάχιστον διαχειριστών του συστήματος,, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 4292/2802/04.04.2017. απόφασης – ΑΔΑ : 06-04HA

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά και για μία κατασκευάστρια εταιρεία

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3204 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή