Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Τετάρτη 06.09.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διαμόρφωση εργαστηρίων συντήρησης ιστορικών αντικειμένων

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια διαμόρφωσης νέων εργαστηριακών χώρων συντήρησης ιστορικών αντικειμένων έντυπου υλικού στους χώρους 202 (Μ7) και 202 (Μ8) του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία του εργαστηρίου του Τμήματος Διατήρησης & Συντήρησης Έντυπου Υλικού & Έργων Τέχνης, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 18328/15.05.2017 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Μαΐου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους, τέσσερα (4) σχέδια (Σχέδιο 1, Σχέδιο 2, Σχεδιο 3 & Σχέδιο 4) και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 10431/6418/06.09.2017 απόφασης, ΑΔΑ: 02-04ΡΤ.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00΄ έως 13.30΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι ώρα 13.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00’, στο γραφείο 512 που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.3524 και 210-373.3510 και fax 210-373.3500, που βρίσκεται στο Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή