Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διετή συντήρηση των Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης, των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (CPV: 50532300-6) καθώς και την προμήθεια και αντικατάσταση ενός αυτόματου διακόπτη ΔΕΗ (ρελέ) (CPV: 31221000-1/006)

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών διετούς προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης, των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, πέραν των δύο (2) αρχικών (CPV: 50532300-6) καθώς και την προμήθεια και αντικατάσταση ενός αυτόματου διακόπτη ΔΕΗ (ρελέ), τύπου LOVATO 700A, του πεδίου μεταγωγής του Η/Ζ του Σταθμού Οχημάτων του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων (CPV: 31221000-1/006), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Αυγούστου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) χωρίς το ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 11246/7038/13.09.2018 απόφασης, ΑΔΑ: 03-05ΕΑ.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της τεχνικής περιγραφής και η δήλωση ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες των εργασιών. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατίθεται σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι ώρα 11.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την ίδια ημέρα, δηλ. την 28η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30’, στο γραφείο Μ60 που βρίσκεται στον Α’ ημιόροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-370.8093 και fax 210-370.7080 (Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 1 & ΑΠΟΦΑΣΗ 2

 

Επιστροφή