Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 5/6/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ 1500 ΧΡΗΣΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (Γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 6775/4611/03.06.2020 (ΑΔΑ: 05-06HI) απόφασης της Βουλής των Ελλήνων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Ιουνίου 2020   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον N. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια ειδικού λογισμικού καταγραφής ενεργειών και αποθήκευσης δεδομένων για το κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων για 1500 χρήστες, καθώς και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης, θέσης σε λειτουργία του υπό προμήθεια λογισμικού και ετήσιας συντήρησής του, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή. Η τιμή αυτή θα αντιστοιχεί στο συνολικό τίμημα για την προμήθεια και την συντήρηση του λογισμικού.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   : 19/6/2020

Ημέρα             : Παρασκευή

Ώρα                 :  11:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ημερομηνία   :   19/6/2020

Ημέρα             :  Παρασκευή

Ώρα                 :  12:00  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος (αίθουσα 324). Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

 

  • (48000000-8/001) Λογισμικό και άδειες χρήσης αυτού

 

  • (51611100-9/002) Υπηρεσία εγκατάστασης / παραμετροποίησης λογισμικού

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

3140301001: «Αγορές λογισμικού υπολογιστών», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (65.720,00€), ήτοι πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00 €) + δώδεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (12.720,00 €) για ΦΠΑ, που αναλογεί σε πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00 €), πλέον  ΦΠΑ, για την προμήθεια του λογισμικού και των αδειών χρήσης αυτού & πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €), πλέον  ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης, θέσης σε λειτουργία του υπό προμήθεια λογισμικού και ετήσιας συντήρησής του. Σχετικές η υπ’ αριθμ. 6775/4611/03.06.2020 (ΑΔΑ: 05-06HI) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ'αριθμ. 1938/1374/31.01.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3140301001 οικονομικού έτους 2020, με α/α υποχρ. 305.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η παραλαβή του έργου και η πληρωμή θα είναι τμηματική και θα αποτελείται από  δύο φάσεις:

α) με την παράδοση των αδειών οι οποίες θα συνοδεύονται από την δωρεάν εγγύηση (ως προϊόν).

β) με την ολοκλήρωση του έργου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών και που συνίσταται στην επιτυχή υλοποίηση και παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης χρηστών, πιλοτικής λειτουργίας και καλής λειτουργίας. Προϋπόθεση για την πληρωμή θα είναι η βεβαίωση της οικίας επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες δωρεάν εγγύησης «καλής Λειτουργίας» για το σύνολο της προσφερόμενης λύσης για τουλάχιστον ένα (1) έτος που θα ξεκινά από τη παραλαβή των αδειών και θα αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης της διακυβέρνησης των δεδομένων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝΑΙ [Χιλίων εξήντα ευρώ (1.060,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβαση χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Σέκερη 1Α, 3ός όροφος - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής - και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Κωτούλας Κωνσταντίνος

2103673147

kotoulas@parliament.gr

 

 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Παπαχριστοδούλου

Αναστάσιος

2103692269

t.papachristodoulou@parliament.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ