Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια ενός (1) έγχρωμου πιεστηρίου, τελευταίας τεχνολογίας - CPV 29862200-1.

 Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) έγχρωμου πιεστηρίου, τελευταίας τεχνολογίας - CPV 29862200-1.

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Τεχνικών Προδιαγραφών και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ηµέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nmanou@parliament.gr, και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 5102006 και 210 5102007.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προμηθευτών.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου πιεστηρίου, τελευταίας τεχνολογίας - CPV 29862200-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά.

 

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Ή Βουλή θα προκηρύξει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προµήθεια ενός (1) έγχρωμου πιεστηρίου τελευταίας τεχνολογίας - CPV 29862200-1, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστικοποιηθεί κατόπιν Δημόσιας Διαβούλευσης.

Διαβούλευση 1    Διαβούλευση 2    Διαβούλευση 3   Διαβούλευση 4    Διαβούλευση 5

Συμπληρωματικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις επι των Τεχνικών Προσδιαγραφών

 

Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 25 Ιανουαρίου 2016.

 

Προκηρύχθηκε Πρόχειρος Διαγωνισμός

 

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ