Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017*

*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων (X-RAY).*

 Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 2 εδ. 2  του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β'), για την επείγουσα, λόγω ασφάλειας, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων (X-RAY), με τα παρελκόμενά τους, με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και το αντίστοιχο λογισμικό THREAT IMAGE PROTECTION (TIP), καθώς και Τεχνική Εξυπηρέτηση- Τακτική Συντήρηση αυτών, σύμφωνα με το από 08.02.2017 αίτημα και τις από Μαρτίου 2017 Τεχνικές Προδιαγραφές του Τμήματος Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Τεχνικών Προδιαγραφών και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ηµέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.benaki@parliament.gr και mech-elec@parliament.gr και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3733504 και 210 3707575

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προμηθευτών.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών X-RAY, με τα παρελκόμενά τους, με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και το αντίστοιχο λογισμικό THREAT IMAGE PROTECTION (TIP), καθώς και Τεχνική Εξυπηρέτηση- Τακτική Συντήρηση αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής

 

Τροποποίηση Προδιαγραφών μετά τη Διαβούλευση

Έντυπο Διαβούλευσης : NIVACOM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ                                           

Έντυπο Διαβούλευσης : SIMON TECHNOLOGIES A.E. 

Έντυπο Διαβούλευσης : ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 

Επιστολή (εκπρόθεσμη) : ΑRION

Προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών : ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

 

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ