ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας
Επεξεργασία στις Επιτροπές
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
28/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1378/116 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τις αποδοχές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1379/117 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1380/118 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 σχετικά με τις Επιτροπές που εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1381/119 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), όσον αφορά στην επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1386/120 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση διατάξεων μεταβατικού χαρακτήρα του αρθρ. 72, παρ. 17 και 18 του ΚΦΔ


Επιστροφή