Οργάνωση & Λειτουργία

Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

H Επιτροπή Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της  

Η Επιτροπή του άρθρου 3Α’ του ν. 3213/2003 λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του ν. 4456/2017ως και των διατάξεων του ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ), όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας της. Ο έλεγχος των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στους ανωτέρω νόμους καθώς και η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις αυτών, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει πλήρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της προσκομίζουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις περιπτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τους ελέγχους αρμοδιότητάς της. 

Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένα πορίσματα για τους ελέγχους που διενεργεί και σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ποινικών αδικημάτων τα διαβιβάζει στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα, η Επιτροπή διαβιβάζει το πόρισμα στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος. 

Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α) Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

β) Τον Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ) Δύο (2) Συμβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

δ) Τον Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ε) Τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του που ορίζεται με πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ζ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

η) Τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

θ) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ι) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και των Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στην Επιτροπή ως μέλος.

 

Η σύνθεση της Επιτροπής, μετά την ανασυγκρότησή της με τις αρ. 14936/8579/9.9.2019, 20726/11996/17.12.2019, 8134/5556/3.7.2020 & 2868/2171/18.3.2021  Αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, έχει ως εξής : 

 1. Αθανάσιος Μπούρας, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
 2. Λουκάς Μόρφης, Αρεοπαγίτης.
 3. Σοφία Βιτάλη, Σύμβουλος της Επικρατείας.
 4. Βασίλειος Αραβαντινός, Σύμβουλος της Επικρατείας.
 5. Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. Παναγιώτης Καραγιάννης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
 7. Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημ/σης της Τρομοκρατίας & Ελέγχου Δ.Π.Κ..
 8. Άγγελος Μπίνης, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
 9. Χρίστινα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 10. Σταύρος Κελέτσης, Βουλευτής της Ν.Δ.
 11. Σπυρίδων Λάππας, Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Βασίλειος Υψηλάντης, Βουλευτής της Ν. Δ., αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιου Μπούρα.
 2. Ζαμπέτα Στράτα, Αρεοπαγίτης, αναπληρωτής του Αρεοπαγίτη Λουκά Μόρφη.
 3. Γιαννουλάτου Ρωξάνη, Σύμβουλος της Επικρατείας, αναπληρώτρια της Συμβούλου Σοφίας Βιτάλη
 4. Χρήστος Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας, αναπληρωτής του Βασιλείου Αραβαντινού.
 5. Γρηγόριος Βαλληνδράς, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρωτής της Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλικής Προβίδη.
 6. Όλγα Σμυρλή, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη.
 7. Ιωάννης Αγγελής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρωτής της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Άννας Ζαϊρη.
 8. Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονίκης Διακυβέρνησης, αναπαληρώτρια του Διοικητή ΕΑΔ  Άγγελου Μπίνη.
 9. Γεώργιος Πάσχας, αναπληρωτής της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδας Χριστίνας Παπακωνσταντίνου.
 10. Ιωάννης Μπούγας, Βουλευτής Ν.Δ., αναπληρωτής του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Κελέτση.
 11. Παύλος Πολάκης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αναπληρωτής του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Σπυρίδωνα Λάππα.

 

 

 

 

 


 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ