Οργάνωση & Λειτουργία

Ολομέλεια


Η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών, δηλαδή από 300 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός εάν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων ονομάζεται "βουλευτική περίοδος". Οι βουλευτικές περίοδοι αριθμούνται σε συνεχή σειρά από το 1975, με ελληνική αρίθμηση.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Βουλή των Ελλήνων συνέρχεται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές συνόδους.

Σε τακτική σύνοδο η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων συνέρχεται αυτοδικαίως την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους. Η διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε μήνες, σε αυτήν δε ψηφίζεται υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός του Κράτους. Σε τακτική σύνοδο, επίσης, συγκαλείται η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη διεξαγωγή των γενικών βουλευτικών εκλογών. Οι τακτικές σύνοδοι αριθμούνται, με ελληνική και πάλι αρίθμηση, για κάθε περίοδο ξεχωριστά.

Σε έκτακτη σύνοδο συγκαλεί τη Βουλή των Ελλήνων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας "κάθε φορά που το κρίνει εύλογο" (άρθρο 40 παρ. 1 Σ.). Η διάρκεια και το θέμα της έκτακτης συνόδου καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάντως, η Βουλή των Ελλήνων κατά την έκτακτη σύνοδο μπορεί να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θέμα, εκτός της ψήφισης του προϋπολογισμού που γίνεται πάντοτε κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου.

Σε ειδική σύνοδο συνέρχεται υποχρεωτικά η Βουλή των Ελλήνων όταν συντρέξουν ορισμένες περιστάσεις, για να ασκήσει μια ειδική συνταγματική αρμοδιότητά της. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι οι εξής: α) στην περίπτωση εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 32 παρ. 5 Σ.), β) σε περίπτωση παρατεινόμενης αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του, για να αποφασίσει εάν συντρέχει ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου (άρθρο 34 παρ. 2 Σ.), γ) εάν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα για εφαρμογή του νόμου για την κατάσταση της πολιορκίας, για να εγκρίνει το διάταγμα αυτό (άρθρο 48 παρ. 2 και 3 Σ.), και δ) στην περίπτωση σχηματισμού νέας Κυβέρνησης για να αποφανθεί για την πρόταση εμπιστοσύνης (άρθρο 84 παρ. 1 Σ.). Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνόδου η Βουλή των Ελλήνων ασχολείται αποκλειστικά και μόνον με το θέμα για το οποίο έχει συγκληθεί.

Είναι, βέβαια, προφανές ότι η Βουλή των Ελλήνων συγκαλείται σε έκτακτη ή ειδική σύνοδο μόνον εφόσον δεν ευρίσκεται σε τακτική σύνοδο.

Η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ασκεί αρμοδιότητες νομοθετικού έργου, κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και άλλες αρμοδιότητες.
 
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ