Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

10.07.2024

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Ακρόαση από τα Μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 47 παρ. 5 του ν. 4557/2018 (Α΄139), όπως ισχύουν, του προτεινόμενου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Φλωρίδη, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
 
3. Ώρα 11.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.
 
4. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Ακρόαση από τα Μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 47 παρ. 6 του ν. 4557/2018 (Α΄139), όπως ισχύουν, των προτεινομένων, δεκατριών (13) τακτικών και δεκατριών (13) αναπληρωματικών μελών, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Φλωρίδη, για διορισμό στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, Β΄ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων και Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
5. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.
 
6. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης  «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος Γιόγιακας και Μαρίνα Κοντοτόλη.
 
7. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης  «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος Γιόγιακας και Μαρίνα Κοντοτόλη. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ