Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων γραφείου

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια προμήθειας:

α) δύο (2) παραλληλόγραμμων τραπεζιών συνεδριάσεων των δέκα (10) θέσεων το καθένα, διαστάσεων 2,40x1,10 μ., (CPV: 39153000-9/001),

β) είκοσι έξι (26) καθισμάτων συνεργασίας (συσκέψεων) χωρίς μπράτσα (CPV: 39112000-0),

γ) έξι (6) καθισμάτων επισκέπτη (CPV: 39112000-0/006) και

δ) ένα (1) κάθισμα εργασίας διευθυντικό (CPV: 39112000-0/002), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Νοεμβρίου 2017 τεχνική περιγραφή και γενικούς όρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.302,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14748/9061/13.12.2017 απόφασης, ΑΔΑ: 03-050Χ.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00΄ έως 13.30΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι ώρα 13.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00’, στο γραφείο 514 που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.3509-3517 & 3508 και fax 210-373.3500, που βρίσκεται στο Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Κατεβάστε το έντυπο προσφοράς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή