Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Τρίτη 21 Μαϊου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών της, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
κ α λ ε ί 
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 
Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών
 
(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 5185/3622/20.05.2013 απόφασης)
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη Στην τιμή κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται κρατήσεις 7,17% υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 31η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 210 3673107 (κος Λέοντας – Χαράλαμπος Σταματάρης) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 3692124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
 
 
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 
 
 
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ