Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια έντυπου υλικού, για ένα έτος, για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων.
 
Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια έντυπου υλικού, για ένα έτος, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
κ α λ ε ί 
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» 
Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών 
(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 5969/4052/04.06.13 απόφασης)»
 
 Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 27η Ιουνίου,  ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12:00,
στο ισόγειο του κτηρίου της Βουλής στην οδό Λένορμαν 218 (Πρώην Καπνεργοστάσιο), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται, σχετικά με διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 369.2484 & fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα στα τηλ. 210 510 2014, 210 510 2602 & fax 210 510 2010 (Δ/νση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων).
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
                                             Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
                                                  Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές   

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 1η

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 2η
 
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ