Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την καθαίρεση επιχρισμάτων και κατασκευή ψευδοροφής σε τμήμα της οροφής του ανατολικού διαδρόμου του Β’ ορόφου του Μεγάρου της Βουλής.

   Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της καθαίρεσης επιχρισμάτων και κατασκευής ψευδοροφής σε τμήμα της οροφής του ανατολικού διαδρόμου του Β’ ορόφου του Μεγάρου της Βουλής, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιουλίου 2013 τεχνική περιγραφή και γενικούς όρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή και τους γενικούς όρους, που αφορούν στην εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και εργασίας, από το Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στο κτίριο της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, στον 5ο όροφο, γραφείο 503 και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 7772/5295/24.07.2013 απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 11.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει στις 31η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13.00΄ στο Γραφείο Μ60, που βρίσκεται στον ημιώροφο μεταξύ του 1ου και 2ου ορόφου του Μεγάρου της Βουλής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692125  και  fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στα τηλ. 2103733519 και 3708092 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής).
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
Επιστροφή