Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας και πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου inverter (CPV: 42512000-8/003).

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας και πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου inverter (CPV: 42512000-8/003), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Νοεμβρίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική κατ' αποκοπή τιμή)

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς και

β) τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 15283/9535/11.12.2018 απόφασης, ΑΔΑ: 02-05Κ3.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της τεχνικής περιγραφής και η δήλωση ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες των εργασιών. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατίθεται σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, το αργότερο μέχρι ώρα 11.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00’, στο γραφείο Μ60 που βρίσκεται στον Α’ ημιώροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-370.7575 & 8089 και fax 210-370.7080 (Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ