Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 12.07.2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αντικατάσταση της υπάρχουσας μοκέτας με νέα, στην αίθουσα της Γερουσίας στον Α’ όροφο του Μεγάρου της Βουλής και στην αίθουσα της Ολομέλειας στο ισόγειο του Μεγάρου της Βουλής.

   Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της αντικατάστασης της υπάρχουσας μοκέτας με νέα, στην αίθουσα της Γερουσίας στον Α’ όροφο του Μεγάρου της Βουλής και στην αίθουσα της Ολομέλειας στο ισόγειο του Μεγάρου της Βουλής, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιουνίου 2013 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και σχέδια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή, τους γενικούς όρους και τα σχέδια, που αφορούν στην εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και εργασίας, από το Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στο γραφείο 59Δ του Μεγάρου της Βουλής, και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 7463/5081/12.07.2013 απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 29η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στο Γραφείο 512 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692125  και  fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στα τηλ. 210 3707048, και fax 210 3707565 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής), που βρίσκεται στο γραφείο 59Δ του Μεγάρου της Βουλής.
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ