Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2018*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση ζεύγους συσκευών οπτικής διασύνδεσης (Laser Link) (CPV : 32420000-3/001 και 72700000-7/002)*

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ζεύγους οπτικής διασύνδεσης (Laser Link) που θα εξυπηρετήσει την διαδικτυακή διασύνδεση του Μεγάρου της Βουλής με το κτήριο του Μεγάρου Αρβανίτη, καθώς και της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης και αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών με υποχρέωση αποκατάστασης βλάβης εντός τεσσάρων (4) ωρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €) πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια του εξοπλισμού και εξακοσίων (600,00 €) πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 13420/8456/30.10.2018 – ΑΔΑ : 05-05H8).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN, καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης).

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 370 7866 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή