Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα » της πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές»

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ) για την υλοποίηση του υποέργου 2 : «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα » της πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές», το οποίο είναι ενταγμένο στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (ΕΣΠΑ) κατά 80% Κοινοτική Συμμετοχή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και 20% Εθνικοί Πόροι και έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ.  3815 της 12/12/2011 Απόφαση Έγκρισης Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» με κωδικό MIS 365220 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και
2. την υπ' αριθμ. 4076/3290/ της 21/03/2012 Απόφαση Έγκρισης  του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, α) διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» (Υποέργο 2) της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» και β) των συνημμένων: Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 3/2012)  και Ανακοίνωσης Διακήρυξης του Διαγωνισμού,

προκηρύσσει


τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού €50.000,00 (πενήντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €61.500,00 (εξήντα μια χιλιάδες  και πεντακόσια ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης (αρ. Διακήρυξης 3/2012)

Πληροφορίες Ανάρτησης εδώ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ