Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013

Καθαρισμόςείκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500) μεταλλικών ραφιών (μήκους 1 μέτρου και πλάτους 0,25 εκατοστών τα 16.500 ράφια, και μήκους 1 μέτρου και πλάτους 0,50 εκατοστών τα 9.000 ράφια) καθώς και πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) βιβλίων και λοιπών τεκμηρίων.

 Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια του καθαρισμού είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500) μεταλλικών ραφιών (μήκους 1 μέτρου και πλάτους 0,25 εκατοστών τα 16.500 ράφια, και μήκους 1 μέτρου και πλάτους 0,50 εκατοστών τα 9.000 ράφια) καθώς και πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) βιβλίων και λοιπών τεκμηρίων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στις από 11.06.2013 τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
                                          κ α λ ε ί
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 6519/4431/18.06.2013απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 3η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 4η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στον 1ο όροφο του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω έργο θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στο τηλ. 210 5102604 και fax 210 5102050 (Δ/νσης Βιβλιοθήκης – Μπενακείου Βιβλιοθήκης της Βουλής).
 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
                                           Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού  
                                                      Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές
                                                      Κατεβάστε την απόφαση ανάθεσης
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ