Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού, υλικού και λογισμικού, άδειες χρηστών και υποστήριξης για την υλοποίηση υποδομής ασφαλούς διασύνδεσης της Ειδικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού, υλικού και λογισμικού, άδειες χρηστών και υποστήριξης για την υλοποίηση υποδομής ασφαλούς διασύνδεσης της Ειδικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
κ α λ ε ί 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 
Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών
 
(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 7338/4998/09.07.2013 απόφασης)
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα. Στην τιμή κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται κρατήσεις 7,17% υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 23η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τεχνικής φύσεως θέματα θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3215 και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
 
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ