Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 2 Απριλίου 2018

για την υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων [ΚΓ΄ Σύνοδος, 2017-2018], που αφορά τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και των μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, κατά το διάστημα 2 έως 6 Ιουλίου 2018 συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βασ. Σοφίας 11, 10671 Αθήνα
Συνοπτικός Διαγωνισμός


για την υλοποίηση της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων [ΚΓ΄ Σύνοδος, 2017-2018], που αφορά τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και των μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, κατά το διάστημα 2 έως 6 Ιουλίου 2018 συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τις μετακινήσεις, τη διαμονή, τη σίτιση και τις ξεναγήσεις των μαθητών και των μαθητριών που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (2 έως 6 Ιουλίου 2018), σύμφωνα με τις από 16.3.2018 Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών του Ιδρύματος της Βουλής, την με αρ. πρωτ. 4673/30.3.2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής και την από 2.4.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής (13η συνεδρίαση), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,


Καλεί


όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη από αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με βάση την από 2.4.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας του Ιδρύματος της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, ημιώροφος, από τις 10:00 έως τις 14:00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει στις 26 Απρίλιου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημέρι) στο Μέγαρο Αρβανίτη, Βασιλίσσης Σοφίας 11, Αθήνα (ημιώροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία για το σύνολο των δραστηριοτήτων ή για μέρος αυτών, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.
Με τον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, αφού προηγουμένως καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, ποσού 5% επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
Προσφορές στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται όλες οι αναφερόμενες κατηγορίες υπηρεσιών δεν θα γίνουν δεκτές.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2103735236.
Οι τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας http://foundation.parliament.gr.

Προδιαγραφές για συλλογή προσφορών ΚΓ' Συνόδου, Βουλή των Εφήβων.

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).


Αθήνα, 2.4.2018


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.