Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Πέμπτη 06.04.1017

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, με δυνατότητα εκτύπωσης 1.500 ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτοαντιγράφων ημερησίως, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Διαρκών Επιτροπών και της Δ/νσης Ειδικών Μονίμων Επιτροπών της Βουλής

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, με δυνατότητα εκτύπωσης 1.500 ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτοαντιγράφων ημερησίως, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Διαρκών Επιτροπών και της Δ/νσης Ειδικών Μονίμων Επιτροπών της Βουλής, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές*, και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης προμήθειας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), πλέον ΦΠΑ,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 4290/2800/04.04.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 04-04ΗΑ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως τις 12:00 το μεσημέρι. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 3η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο Γραφείο Μ60 του κεντρικού κτιρίου της Βουλής (1ος ημιώροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 210 370 7575 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ενώ για τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν αλλάξει.

Κατεβάστε εκ νέου τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Ημερομηνία και ώρα αλλαγής: 12.04.2017 - 12:00 μεσημέρι)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή