Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τετάρτη 02 Αυγούστου 2017*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη - συντήρηση έξι (6) Ηλεκτρονικών Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών - Δεμάτων (X-RAY).*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη - συντήρηση έξι (6) Ηλεκτρονικών Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών - Δεμάτων (X-RAY), για την κάλυψη αναγκών των κτιρίων της Βουλής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν Δημόσιας Διαβούλευσης,  προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 9765/6057/02.08.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 01-04OA).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η11η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 210 370 7575 (Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή