Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παραγωγή 1.000 αντιγράφων οπτικών δίσκων, με περιεχόμενο τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Α’, Β’ και Γ’ Συνόδου της ΙΓ’ Περιόδου της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην παραγωγή 1.000 αντιγράφων οπτικών δίσκων, με περιεχόμενο τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Α’, Β’ και Γ’ Συνόδου της ΙΓ’ Περιόδου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
κ α λ ε ί 
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 
Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών
 
(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 7034/5189/07.06.2012 απόφασης)
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη. Στην τιμή κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται κρατήσεις 7,17% υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 22α Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος) του κτιρίου της Βουλής που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 11, στην Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο τηλ. 210 510 2014 (κος Δημήτριος Πραντίκος) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
 
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ