Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017*

*Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στη επιλογή αναδόχου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) κατά ISO/ IEC 27001:2013, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €), μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, πλέον επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για την υποστήριξη των διαδικασιών που θα πραγματοποιήσει η Βουλή κατά την πιστοποίησή της από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, ώστε να καταστεί εφικτή η πιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που περιέχονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος έργου, κατά ISO/IEC 27001:2013, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 2420/1668/22.02.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 01-04ΕΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας  της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 08η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3144 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή