Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 31 Μαϊου 2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης δώδεκα (12) παραθύρων και κατασκευή νέων για τις ανάγκες: α) των γραφείων 156 και 158 στον Α’ όροφο, β) των γραφείων 59α στο ισόγειο και 59δ στον ημιώροφο και γ) των αιθουσών 205, 206 και του γραφείου 206α στον Α' όροφο του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων.

         Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης δώδεκα (12) παραθύρων και κατασκευή νέων για τις ανάγκες: α) των γραφείων 156 και 158 στον Α’ όροφο, β) των γραφείων 59α στο ισόγειο και 59δ στον ημιώροφο και γ) των αιθουσών 205, 206 και του γραφείου 206α στον Α' όροφο του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τους γενικούς όρους και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 

                                                                                     κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών
(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθ. 6669/4974/30.05.2012 απόφασης)»

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00΄ έως 13.30΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα. Στην τιμή κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο Φ.Π.Α..

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 12η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ στο Γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον 5ο όροφο του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίδονται για διαδικαστικά ζητήματα στο τηλ. 210 369 2118 & fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών) και για τεχνικά ζητήματα (τεχνική περιγραφή και γενικοί όροι) στο τηλ. 210 373 3509 & fax 210 373 3500 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Κτηρίων & Περιβ. Χώρου).

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ