Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης και αποκατάστασης σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος στο δώμα του Μεγάρου της Βουλής και συντήρησης ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της εκτέλεσης εργασιών καθαίρεσης και αποκατάστασης σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος στο δώμα του Μεγάρου της Βουλής και συντήρησης ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιουλίου 2013 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή, τους γενικούς όρους και το σχέδιο που αφορούν στην εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και εργασίας, από το Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στο γραφείο 59Δ στον ημιώροφο του Μεγάρου της Βουλής, και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8786/5937/12.09.2013 απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 13.30΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 27η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.30΄ στο Γραφείο 509 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692125  και  fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στα τηλ. 210 3707828 και fax 210 3707565 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής), που βρίσκεται στο γραφείο 59Δ στον ημιώροφο του Μεγάρου της Βουλής.
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
Επιστροφή