Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

*Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη σύναψη συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού της Βουλής.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στη σύναψη ετήσιου συμβολαίου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, back to back με τις κατασκευάστριες εταιρίες εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 1908/1328/13.02.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 02-04E8

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 01η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά και για μία κατασκευάστρια εταιρεία

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3140 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή