Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 30/06/2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα στις 21-22 Οκτωβρίου 2021

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς μαζί με το Ε.Ε.Ε.Σ. (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 6070/4351/30.06.2021 (AΔΑ: 07-076Y) απόφασης της Βουλής των Ελλήνων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 12/07/2021 ώρα 11:30.   

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων –Μέρος Β’), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα στις 21-22 Οκτωβρίου 2021

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   :  12/07/2021

Ημέρα             :  Δευτέρα

Ώρα                 :  11:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   12/07/2021

Ημέρα             :   Δευτέρα

Ώρα                 :    12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 22, ισόγειο, 10557, Αθήνα. Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι  (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2420907001: «Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πενήντα τρεις  χιλιάδες ευρώ (53.000 €), πλέον δικαιώματος  προαίρεσης ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €), πλέον ΦΠΑ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: εξήντα χιλιάδες  ευρώ (60.000,00 €), πλέον ΦΠΑ

Σχετική η υπ’ αριθμ. 6070/4351/30.06.2021 (AΔΑ: 07-076Y) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ.  253/171/13.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2420907001 οικονομικού έτους 2021, με α/α υποχρ. 126.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΝΑΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει  πέντε (5) ημέρες από την λήξη των εργασιών της Διάσκεψης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

NAI [Χιλίων εξήντα ευρώ (1.060,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Τσενές Νικήτας

Θεοδωρίδου Θεοδώρα

2103733549

2103708094

n.tsenes@parliament.gr

th.theodoridou@parliament.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιούλη Αθανασία

2103692122

nansygiouli@parliament.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ