Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα Δευτέρα 27 Μαρτίου 1017*

*Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δέκα (10) ασύρματων μικροφώνων για το στούντιο του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) ασύρματων μικροφώνων για το στούντιο του Τηλεοπτικού Σταθμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 3864/2549/24.03.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 01-04Η2

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 11η Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 370 8183 (Τηλεοπτικός Σταθμός) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή