Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (video) της Βουλής των Ελλήνων (CPV : 48000000-8/009 και 72262000-9/002).*

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας λογισμικού                Απόφαση παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης κτλ 

Απόφαση αποδοχής Ένστασης και ματαίωσης της διαδικασίας

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού της, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια του λογισμικού και προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) για τις υπηρεσίες εγκατάστασης, προσαρμογής και παραμετροποίησης του λογισμικού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 12097/7581/02.10.2018 απόφασης – ΑΔΑ : 01-05Z5).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN, καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 373 8183 (Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Σταθμός) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

 

 

Επιστροφή