Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων με μπράτσα και σαράντα (40) καθισμάτων επισκέπτη, με τέσσερα πόδια, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων με μπράτσα και σαράντα (40) καθισμάτων επισκέπτη, με τέσσερα πόδια, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από Ιουλίου 2017 Τεχνική Περιγραφή  (και Γενικούς Όρους αυτής) του Τμήματος Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

κ α λ ε ί 

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη  από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

 

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 10314/6358/04.09.2017, ΑΔΑ: 02-04ΡΡ απόφασης)

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στo Γραφείο 513Α του Μεγάρου Αρβανίτη, που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 11, στην Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα θα δίδονται στα τηλ. 210  369 2147 & στο fax 210 369 2470 (Τμήμα Διαχείρισης Υλικού), ενώ για διαδικαστικά ζητήματα θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή